Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu viahappykokeshi happykokeshi
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir vianatalkaaaa natalkaaaa
Reposted fromshakeme shakeme
4466 40b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialiliowadusza liliowadusza
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
9704 e11f 500
Reposted fromikhakima ikhakima vialiliowadusza liliowadusza
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialiliowadusza liliowadusza
1522 d725 500
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
8387 e3cf 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
1174 01c0
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
5420 e07b
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
0633 817e
Reposted frommariola mariola viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl