Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4800 f99c 320
0752 fa9d 320
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaaura-lunaris aura-lunaris
1490 36fa 320
Reposted fromEllaElla EllaElla viairmelin irmelin
9880 917f 320
Reposted fromreylin reylin vialittlehuman littlehuman
4314 8eef 320
Reposted fromczapajew czapajew viaarrives arrives
5553 9697 320
Reposted fromxalchemic xalchemic viaohshit ohshit
7879 2f91 320
Reposted fromsunlight sunlight viappieguskaa ppieguskaa
3656 8473 320
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viadualistycznie dualistycznie
5050 8e88 320
Reposted fromfitspro fitspro viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl